سیستم روشنایی هوشمند

با پیشرفت مبحث اینترنت اشیا و قابلیت کنترل پذیری وسایل، کم کم مبحث سیستم روشنایی هوشمند به وسیله تجهیزات هوشمند ساختمان مطرح میشود. سیستمی که در جهت اسایش بیشتر زندگی و کاهش هزینه ها و مصرف انرژی طراحی شد. در ادامه مطلب به ترتیب جزئیات و امکانات سیستم روشنایی هوشمند را بررسی خواهیم کرد. خواهیم دید که … ادامه خواندن سیستم روشنایی هوشمند